Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Међународна овера


За коришћење страних јавних исправа у међународном правном промету претходно је потребно спровести поступак њихове легализације, осим ако двостраним или вишестраним међународним уговорима није предвиђено другачије.

"Apostille" је потврда (печат) којом се, сходно Хашкој конвенцији, уместо легализације (оверавања) јавних исправа у међународном правном саобраћају, потврђује веродостојност потписа, својство потписника јавне исправе и истинитост печата или жига којим је исправа снабдевена.

Документ оверен овим штамбиљем ослобођен је било какве даље овере и подобан је за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције.

Оверавање јавних исправа намењених иностранству врши се у судској управи на првом спрату зграде суда у канцеларији број 37.

За оверу је потребно:

  1. документ који се оверава
  2. фотокопија документа који се оверава који остаје суду
  3. фотокопија личне карте подносиоца

Износ таксе за оверу:
- дипломе, потврде и изводе од матичара, овера пуномоћи 2.090,00 динара.
- за преводе 560,00 динара.


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje