Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Овера докумената


Службеници Основног суда у Врању врше оверу потписа, преписа, фотокопија, уговора са територија свих општина за које је надлежан Основни суд у Врању.

Овера се врши сваког радног дана у времену од 09:00 до 13:30 часова у приземљу зграде Основног суда у Врању у канцеларији број 9.
Овера уговора

Приликом овере уговора потребно је лично присуство свих потписника уговора или уколико то није могуће, потребно је приложити важеће пуномоћје добијено од стране потписника уговора.

Странка је дужна да приликом овере докумената у Суду, службенику овере прикаже:

  • личну карту или пасош (страна лица искључиво пасош),
  • уколико оверу захтева правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР у фотокопији које задржава суд,
  • примерке докумената који се оверавају (уговори  најмање 6 примерака, а остали документи најмање 2 примерка),
  • признаницу о уплаћеној такси.

Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама ("Сл. гласник РС“ бр.28/94, 16/97...31/09).

Уколико странке нису у могућности да лично приступе у Суд ради овере докумената, постоји могућност да службеници Суда врше оверу документа на локацији договореној са странком. Овера на лицу места се унапред заказује.

Уколико пуномоћ за оверу уговора да је лице које борави у иностранству, потребно је да исто буде оверено у Амбасади или Конзулату Републике Србије у иностранству или код нотара у тој земљи.

Таксе за оверу уговора се плаћају према вредности предмета уговора.


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje