Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Уверења и потврде


У Основном суду у Врању се врши издавање уверења да против лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Основним судом у Врању.
Уверења се издају за територију из надлежности Основног суда у Врању, на лични захтев странке или посредно уз важећу личну карту или пасош лицу коме се издаје уверење.

Ова уверења се издају сваки дан у периоду од 7:30-15:30 часова у згради Основног суда у Врању на првом спрату зграде, канцеларија бр. 24 (кривична писарница).

Такса износи 190,00 динара.

Такође се у овом суду издају и следећа уверења и потврде:

  • Уверење да лице није лишено родитељског права
  • Уверење да лицу није одређена мера заштите насиља у породици
  • Уверење да лице није у потпуности или делимични лишено пословне способности
  • Уверење да се против лица не води спор у вези непокретности
  • Уверење да пред Основним судом у Врању није покренут бракоразводни спор
  • Потврда да непокретност није под хипотеком

Ова уверења се издају сваки дан у периоду од 7:30-15:00 часова у згради Основног суда у Врању у приземљу зграде, канцеларија бр. 4 и 6 (парнична и ванпарнична писарница).


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje