Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Приступ информацијама од јавног значаја


Слободан приступ информацијама од јавног значаја

Садржина права на слободни приступ информацијама од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл.гласник РС”, бр.120/2004) јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд, “ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва” (члан 1).

Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја она “којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна” (члан 2).

Према члану 5 овог Закона, суд је обавезан да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и чак слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.

Носачи информација у Основном суду у Врању су:

- предмети који се чувају  у писарници и архиви овог суда,
- извештаји о раду овог суда који се чувају у архиви суда,
- евиденције запослених, њиховим примањима, рачуноводтву итд.

Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Према члану 9 суд неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме:

1. угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;
3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
5. учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја

Суд, у складу са чланом 13 Закона, није у обавези да тражиоцу омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако исти то право злоупотребљава, “нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација”.


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje