Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Кривична писарница


Кривична писарница се налази на првом спрату зграде суда, канцеларијe бр. 24.

Радно време: 7:30-15:30 часова, пауза 8:30-9:00 часова.
Шеф писарнице: Сунчица Богдановић

Странка у кривичној писарници може да се информише о:
•    броју предмета
•    имену судије којем је предмет додељен у рад
•    све информације о кретању предмета
•    разгледање и преписивање списа
•    молбом затражити препис или фотокопију писмена који су у предмету
•    може добити дозволу за посету притвореним лицима

Кривична писарница не ради са странкама, осим у случају када је странка упућена ради издавања уверења да се против лица не води кривични поступак, да лице није под истрагом и да није осуђивано и ради уручивања оптужнице.

Предаја захтева за издавање овог уверења се врши у пријемној канцеларији, а подизање готовог уверења је у канцеларији бр. 24, у времену од 14-15 часова.

Такса се плаћа 190,00 динара на ж.р. за таксе. Уверење се издаје за територију за коју је надлежан Основни суд у Врању.

У кривичној писарници се, по позиву, врши уручивање оптужница , уручивање пресуда и друга поступања по наредбама судија.


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje