Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Пријемна писарница


Пријемна писарница се налази у приземљу зграде, канцеларија са леве стране од улаза.

Шалтер за пријем поште отворен је сваким радним даном од 7:30-15:30 часова, пауза 8:30-9:00 часова.

Сви поднесци, документација за покретање оставинских поступака, тужбе и разна друга писмена предају се у овој канцеларији.

Приликом пријема писмена службеник суда је дужан да странци на њен примерак стави пријемни печат суда.

Сва примљена документација у суд се наредног дана разврстава и прослеђује писарницама, где се документа обрађују и прослеђују даље на поступање.

Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно.

Сва документација која се доставља Основном суду у Врању, предаје се у Пријемној писарници у приземљу зграде.

Писарница овере

Писарница овере се налази у канцеларији бр. 9, у приземљу зграде Основног суда. У овој писарници се врши препис и овера уговора.

Радно време: 7:30-15:30 часова

• Службеници Основног суда у Врању врше оверу уговора са територије за коју је надлежан Основни суд у Врању.
• Странка је дужна да приликом овере уговора у суду службенику овере достави на увид: личну карту, примерке уговора, признаницу о уплаћеној такси на жиро рачун за таксе у висини која зависи од висине вредности уговора.
• Износ таксе може се видети у Закону о судским таксама, који је тренутно важећи.
• При овери уговора у суду потребно је да лично буду присутни сви потписници уговора или евентуално, уколико то није могуће странке су дужне да приложе важеће пуномоћје (оверено у суду), добијено од стране потписника уговора.


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje