Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Медијација


Медијација је начин да се реши спор на задовољство сваког ко је укључен у спор без потребе да се иде на суд.

Медијација је поступак у коме стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника - медијатора који странама помажу да постигну заједничко добро решење. У медијацији стране одлучују о условима споразума и о свему што је битно за постизање споразума.

Медијација може бити примењена у било којој фази решавања насталог спора у имовинскоправним односима физичких и правних лица, трговинским, управним и кривичним стварима, у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, и то како пре обраћања супротстављених страна суду, тако и после отпочињања поступка пред судом, али само када обе стране то предложе, јер је поступак медијације заснован на начелима добровољности, једнакости и равноправности.

Ако је споразум у поступку медијације постигнут пре покретања судског поступка он има снагу вансудског поравнања, уколико је састављен у писаној форми и није противан јавном поретку. Дејство је такво да када га у будућим односима једна од страна неби поштовала, суд би у покренутом поступку спорни однос расправио на основу садржине тог споразума.

Међутим, споразум који стране постигну у поступку посредовања, ако га након оцене сагласности са јавним поретком узме судија на записник, има снагу судског поравнања, и на основу Закона о извршном поступку, представља извршну исправу ако гласи на испуњење одредене чинидбе.

Медијација је у потпуности добровољна, што значи да било која страна у спору не може бити присиљена на поступак медијације и такође се може повући из њега у било ком моменту. Уколико спор не може бити решен медијацијом, увек се може ићи на судски спор.


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje