Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Надлежност


Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Надлежан другостепени суд за Основни суд у Врању је Апелациони суд у Нишу.

Апелациони суд у Нишу одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Врању у кривичном поступку и грађанскоправсним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Врању.

У другом степену Виши суд у Врању одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у Врању :

  • о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног и у скраћеном кривичном поступку.
  • на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете у извршним и ванпарничним поступцима овог суда.

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ
надлежан је за територију општине Трговиште и за град Врање.

slika pcinjskog okruga 2


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje