Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Председник суда


Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоца по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката коју доставља Адвокатска комора, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и судским пословником.

Председник суда руководи судском управом, а поједине послове судске управе може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда и организатор послова у суду (менаџер суда). Кад суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује.

Председник суда надзире рад судских одељења и служби, а користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад.

Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом.

Законом о судијама регулисани су услови за избор и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.
Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Народна Скупштина Рерпублике Србије дана 23.05.2014. године, донела је одлуку о избору судије Стојадина Станковића за председника Основног суда у Врању, која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 55/2014.

 

slika predsednika suda

Судија Стојадин Станковић
Председник Основног суда у Врању

Стојадин Станковић Рођен је 02.06.1956. године у Врању, где је завршио основну и средњу школу. Правни факултет у Приштини уписао је 1975/76 године, где је и дипломирао 1980. године. Приправнички стаж обавио је у Окружном суду у Врању, након чега је положио правосудни испит. За судију Основног суда у Врању изабран је 01.01.2010. године, где поступа у предметима из грађанске материје. Био је руководилац грађанског одељења у периоду од 2013-2014. године.

 


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje