Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Судска управа


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду;
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
 • разматрање притужби и представки;
 • финансијско и материјално пословање суда;
 • oвера исправа намењених употреби у иностранству;
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
 • послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
 • послови у вези са наплатом судских такси;
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.
 • вођење статистике и израда извештаја;
 • позивање и распоређивање судија поротника;
 • послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;

Судском управом руководи председник суда.
Судску управу Основног суда у Врању чине:

Председник суда, судија Стојадин Станковић, канцеларија број 38 I спрат

Заменик Председника суда, судија Ненад Стефановић, канцеларија број 35  I спрат

Секретар суда, судијски помоћник Сања Трајковић, канцеларија број 37 I спрат  017/422-395

Административно-технички секретар суда, Виолета Ристић, канцеларија број 37 Iспрат

Портпарол суда, судија Александра Тошић-Арсић, канцеларија број 13 приземље

 


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje